Hà Nội

28°C24°-32°

Trao gửi niệm lành đến người thân thương
Trao gửi niệm lành đến người thân thương
Niệm lành xuất phát từ tâm rộng mở, tâm chân thành muốn gửi những điều tốt đẹp nhất đến với người thân thương, và chắc hẳn những điều tốt đẹp
Giữ giới có ý nghĩa gì?
Giữ giới có ý nghĩa gì?
Có thể, một người tu không thành tựu viên mãn Giới-Định-Tuệ trong hiện đời nhưng chí ít cũng được an vui. An vui chính là nền tảng của Giới-Định.